Stavební připravenost

Stavební připravenost

Pro hladký průběh realizace rekuperace je nutné zajistit provedení některých stavebních prací.

Tyto práce provádí investor na své náklady.

  • Rekuperační jednotka
  • Zemní výměník tepla (ZVT)
  • Předehřev

Rekuperační jednotka (RJ), výrobce PAUL Německo

RJ se umísťuje v technické místnosti (TM) nebo prostoru určeném investorem. Její přesné umístění musí odpovídat projektové dokumentaci a technickým podmínkám vypracované pro tuto konkrétní zakázku. S těmito podmínkami je investor seznámen před zahájením realizace zakázky.

Montáž RJ může provést pouze odborná firma!

Investor podle projektové dokumentace provede:

  • veškeré prostupy pro umístění vzduchovodů skrze stěny, podlahy, stropy
  • do místa, kde bude umístěna jednotka přivede elektřinu ( zásuvka) – samostatný zásuvkový okruh 230 VAC ( standardní kabel 3 x 1,5 mm²)
  • do místa, kde bude umístěna jednotka přivede odpadní potrubí pro odvod kondenzátu (DN 32 nebo DN 40) napojené na kanalizaci, které bude schopné zajistit plynulý odvod kondenzátu z jednotky.

Jestliže investor požaduje umístění řídící jednotky (ovládání RJ) na jiném místě než v těsné blízkosti rekuperační jednotky (např v kuchyni), pak zajistí od tohoto místa přivedení el. kabelu CAT 5 nebo 5 x 1,5 mm (podle typu regulace). Délka kabele musí umožnit jeho propojení s RJ a se zařízením pro regulaci !!!

Jestliže investor požaduje umístění spínačů nárazového větrání na jednom a více místech (max. 3 místa), zajistí přivedení el.kabelu (jakýkoli nízkonapěťový dvoužilový kabel) k těmto místům. Délka kabele musí umožnit jeho propojení s RJ a s zařízením pro ovládání !!!

Řídící jednotka a spínače nárazového větrání se montují do standardních podmítkových krabic (jako např. zásuvky pro domácí spotřebiče).

Ovládací kabely pro obslužný díl a kabely pro čidla nesmějí být uložené bezprostředně vedle vedení 230/400 V (minimální odlehlost 20 cm) a nesmějí být uložené ve smyčkách.

Propojení regulační jednotky, spínačů a stejně tak konečná regulace může být provedena pouze odbornou firmou.

Zemní výměník tepla (ZVT)

Materiál:

  • REHAU (Awadukt Thermo) – potrubí s antibakteriální úpravou
  • Solankový předehřev

 

Potrubí o průměru 200 mm v délce podle projektu se ukládá do rýhy o hloubce od 150 do 200 cm. Šířka rýhy min. 60 cm.

Potrubí musí být umístěno nad úrovní hladiny spodní vody!!!

Potrubí vyúsťuje v technické místnosti (TM) v místě určeném projektem podle přiloženého schématu. Vyústění je nutno provést při provádění základové desky. Druhý konec (místo nasávání vzduchu) se umístí v místě nezatíženém pachy, ne u vodního toku. Jeho umístění je vhodné na místě, kde je záruka celoročně příjmu čerstvého vzduchu.

Potrubí musí být položeno se sklonem min 2% směrem k místu pro odvod kondenzátu. Vznikající kondenzát se odčerpává malým čerpadlem umístěným v nejhlubší části potrubí.

Po položení potrubí je nutné ZVT v celé délce ihned zasypat!

Potrubí musí být vzduchotěsné a vodotěsné!

Uložení potrubí:

Jestliže jde o pískové podloží, je potrubí nutno v celé délce zasypat zakrápěnou ornicí o mocnosti min 50 cm. Ideální pro funkci ZVT je uložení v jílovité půdě. Umístění pouze v pískovém loži velmi zhoršuje účinnost ZVT!!!

V TM lze ukončit přípravu ZVT vyvedením potrubí ve výšce cca 30 cm nad úrovní konečné výšky podlahy. Je nutné zabezpečit, aby se až do konečné montáže do potrubí nedostaly nečistoty.

V případě použití KG potrubí se doporučuje protáhnout skrze celou délku potrubí ocelové plastem chráněné ocelové lanko, které slouží k čištění potrubí. Při čištění potrubí se na konec lanka na místě, kde je usazen venkovní filtrační box připevní čistící houba namočená v desinfekčním prostředku a protáhne se jím celé potrubí opakovaně (POZOR, nezapomenout při čištění navázat další lanko pro zpětné natažení čistícího lanka!!!).

Čištění se doporučuje provádět 1x ročně.

Doporučuje se, aby položení ZVT provedla odborná firma.

Usazení venkovního filtračního boxu (VFB):

VFB je výrobkem firmy PAUL a zajišťuje vyčištění vzduchu od mechanických nečistot (listí, hlodavci, písek, prach…).

Upevňuje se na předem připravený základ ( betonová deska) 70 x 50 cm nebo odpovídající pevný podklad. V desce musí být zhotoven otvor pro průchod potrubí 200 mm. Délka potrubí nad terénem je v tomto místě cca 30 cm, konečná délka se upraví při montáži VFB. VFB se upevňuje šrouby (schéma VFG v příloze).

Všechny stavební práce zajišťuje investor!

Odvod kondenzátu ze ZVT

Při nasávání vzduchu dochází ke kondenzaci vzdušné vlhkosti. Ta stéká díky sklonu potrubí do místa, odkud se odčerpává čerpadlem (viz výše uvedené schéma). Kondenzát je možné nechat vsakovat do země přes povrch (doporučuje se okolí tohoto místa vysypat např. kačírkem) nebo vyvést potrubí do trativodu v okolí potrubí (viz schéma). Horní část potrubí vyčnívající na povrch musí být uzavřena vodotěsnou zátkou.

Do místa shromažďování kondenzátu se umisťuje malé čerpadlo, které automaticky odvádí vodu z místa jeho hromadění. Toto čerpadlo je napájeno síťovým napětím. Je tedy nutné k místu odvodu kondenzátu přivést elektrický kabel uložený v chráničce. Jeho délka musí být taková, aby konec dosáhl na dno potrubí, odkud se odvádí kondenzát. Používá se standardní kabel 3 x 1,5 mm². V rozvaděči má být čerpadlo zapojena v samostatném okruhu.

Montáž musí provést jen odborná firma!

 

Předehřev, ISO filtr box (ISFB)

Materiál: Výrobek firmy PAUL – Německo

ISFB se používá pro zabránění zamrznutí jednotky (automatické zastavení funkce z důvodu zamrznutí vzdušné vlhkosti ve výměníku jednotky).

ISFB se umísťuje v technické místnosti (TM) za otvorem skrze zeď a před sání do rekuperační jednotky.

Doporučuje se, aby spojovací potrubí mělo co nejkratší délku a bylo v celé své délce izolováno.

Pro možnost nasávání čerstvého vzduchu do rekuperační jednotky je nutné vytvořit prostup (otvor) skrz stěnu. Průměr otvoru je 200mm. Otvor na fasádě bude zakryt krycí mřížkou ( případně i proti dešťovou mřížkou).

Těleso ISFB se upevňuje při montáži, nejlepší způsob zvolí montážní firma (na konzole, upevňovací pásky, přilepení silikonovým lepidlem…). Umístění a poloha ISFB musí zajistit možnost výměny filtrů nebo přístup k topnému tělesu. Víko ISFB (přístup do ISFB) může být jakýmkoli směrem, hlavní kriterium je snadný přístup uživatele.

Pro činnost ISFB je nutný přívod elektřiny 230 VAC. To znamená elektrickou zásuvku umístit co nejblíže ISFB – stanovuje projekt, jednotka je vybavena 3m dlouhým připojovacím kabelem. Zásuvka by měla být v rozvodně napojena v samostatném okruhu.

Konečné propojení ISFB s rekuperační jednotkou smí provést pouze odborná firma!

Všechny stavební práce zajišťuje investor!