Výpočty

Statické výpočty

Statický výpočet je nutný dokument, prokazující, že konstrukce po celou dobu své plánované životnosti  splňují požadavky bezpečnosti a zatížení, která na ně mohou působit během výstavby a provozu nezpůsobí zřícení konstrukce, deformace nebo poškození ostatních nenosných částí či instalovaných zařízení.

 • návrh a ověření mechanické únosnosti a stability nosných konstrukcí
 • posouzení bezpečnosti při požáru 
Tepelně technické výpočty

Energeticky úsporný dům je pevně spojen s určitým výpočetním modelem a hodnotícími kritérii. Pro jejich splnění je třeba vytvořit předpoklady, a to volbou vhodné strategie za pomoci optimalizačních výpočtů.

 • výpočet součinitelů prostupu tepla U standardních stavebních konstrukcí
 • výpočet rorměrů konstrukcí a tlouštěk přídavných izolací
 • výpočet součinitele prostupu tepla U okenních výplní
 • výpočet četnosti nadměrných teplo v létě
 • výpočet faktoru zastínění pro případ léta
 • výpočet okenních ploch
 • výpočet tepelných mostů
 • výpočet rosných bodů
 • výpočet PHPP- kontrola splnění kriterií pro pasivní dům
 • výpočty k dotačním programům