Rodinné domy

Novostavba RD

Při úvahách o stavbě nového domu je třeba vycházet z dnešní reality. Ekologické domy jsou odpovědí na stále rostoucí ceny energií a požadavky evropské směrnice, podle které do deseti let nebude možné stavět jiné stavby  než tyto. A právě výhled do budoucna se velmi málo zohledňuje. Při úvahách o stavbě nového domu investoři stále nedoceňují význam a pro ně úsporný efekt kvalitní přípravy.

U novostavby je důležitý kvalitní projekt a ekonomická rozvaha.

Nedostatečné informace o materiálech, konstrukčních systémech, jejich přednostech a nedostatcích, o technických zařízeních a jejich správném výběru zbytečně snižují kvalitu projektu a tím i hodnotu celé stavby. Chybějící ekonomická rozvaha  bývá zase důvodem, že se již na počátku a postupně pak v průběhu stavby volí  “úsporná” řešení a “jednodušší” technologické postupy, realizované neodbornými pracovníky. Dům je však drahý, složitý výrobek, který, při své různorodosti, musí být funkčním, harmonickým celkem. Ústupky od fyzikálních  principů správné výstavby, nepoučená rozhodnutí a hlavně špatná kvalita práce jsou zaručenou příčinou budoucích problémů.

Mediálně frekventovaným tématem současnosti jsou pasivní a nulové domy. Nechybí v žádné nabídce developerských společností a jejich výstavbu nabízejí téměř všechny stavební firmy. Informovanost je však stále nedostatečná a většina stavebníků a bohužel i firem se domnívá, že pasivní dům vznikne jen použitím větších tlouštěk tepelných izolací. Tento omyl vede k tomu, že řada majitelů „takzvaných“ pasivních domů, které neplní svou funkci, je zklamaná a odrazuje ostatní stavebníky od tohoto řešení. Příčinou bývá nesprávný návrh a realizace a až poté chování obyvatel domu.

Vysoké nároky a očekávání  budoucích obyvatel mohou být uspokojeny jen při správně stanovené ceně díla a dobré kvalitě jeho provádění . Nutnost takovéto rovnováhy se, bohužel, podceňuje.

Zásady správné výstavby spočívají ve  správně navržených a provedených detailech s maximální eliminací tepelných mostů, ve splnění požadavku na co nejnižší potřebu tepla na vytápění, efektivní ohřev teplé užitkové vody, úspory v hospodaření s vodou a elektrickou energií.

Detaily a tepelné mosty jsou důležitými částmi konstrukcí, kterým nebyl v minulosti přikládán takový význam, a přitom zásadním způsobem ovlivňují bezvadnou funkci domu a jeho celkové tepelné ztráty. Jejich špatný návrh a provedení jsou vždy příčinou vážných problémů, které bývají dodatečně již neřešitelné nebo jen s velkými obtížemi a zbytečně snižují hodnotu domu.

Důsledkem tepelných mostů je:

 • zvýšená potřeba tepla na vytápění

 • snížená povrchová teplota konstrukcí s rizikem tvorby kondenzátu, plísní a průvanu chladného vzduchu

 • zvýšené usazování prachu v důsledku vyšší vlhkosti vzduchu a konstrukcí v oblasti tepelných mostů

 • zvýšená kondenzace vodní páry v konstrukci a nebezpečí degradace zabudovaných materiálů

Snížení potřeby tepla na vytápění je podstatou problematiky v segmentu výstavby rodinných domů. Při velké obytné ploše, malém počtu obyvatel, nízkých vnitřních ziscích a vysokých požadavcích na úspory je dosažení stanovených hodnot náročné. Odborné vypracování energetické rozvahy je nezbytné.

V  návrhu celkové koncepce domu je dobré počítat i s technologiemi, které bude vhodné a potřebné dopojit v budoucnosti v závislosti na vývoji cen energií. Promyšleným řešením stavebních konstrukcí si případné instalace nebudou nevyžadovat složité a nákladné úpravy.

Pasivní dům by dnes měl být již naprostou samozřejmostí. Stavba se však musí posuzovat jako celek po celou dobu své životnosti, což je minimálně 50 let. S provozem samotného domu, jako je například ohřev teplé užitkové vody a vytápění  jsou spojeny další náklady, které  za dobu životnosti stavby představují nemalé číslo. A právě s výhledem do budoucna by nové stavby již měly směřovat k nulovému standardu, protože pasivní bude zastaralý. Domy v nulovém standardu mají vyšší efektivnost provozu a  ve svém návrhu počítají s montážemi nových technologií, které bude možné v budocnosti dodatečně připojit.

Každá stavba ekologického domu je svým způsobem ojedinělá, vyžaduje individuální řešení a postupy. Je výsledkem systémového přístupu, u jehož zrodu je promyšlený návrh vypracovaný kvalifikovaným odborníkem a realizovaný firmou se znalostmi v oboru pasivního stavění.

O čem přemýšlet, když uvažujete o stavbě nového domu:

 • Jaký vybrat pozemek a v jaké lokalitě?
 • Jak využít orientace a sklonu pozemku ve prospěch domu?
 • Jakou zvolit architekturu, velikost a tvar domu?
 • Jak navrhnout dispoziční uspořádání, aby příznivě ovlivnilo chování domu?
 • Jak a kde je  možné dobře promyšleným návrhem ušetřit?
 • Pasivní nebo nulový dům?
 • Kolik bude stavba stát?
 • Jak drahý bude budoucí provoz domu?

 • Jaký zvolit konstrukční systém – zděný dům či dřevostavbu?
 • Jaké vybrat materiály, s jakými vlastnostmi?
 • Proč je volba materiálu důležitá?
 • Má mít dům akumulační jádro a kdy je to výhodné?
 • Jaká má být správná skladba jednotlivých obvodových konstrukcí?
 • Podle čeho zvolit  materiály tepelných izolací a jejich tloušťky?
 • Jak je to s tepelným odporem a průvzdušností u vícevrstvých konstrukcí?
 • Jak je to s tepelnými mosty, vazbami a kondenzaci vody v konstrukcích?

 • Jak přizpůsobit založení domu dané lokalitě a konstrukčnímu systému?
 • Jaké jsou výhody a nevýhody možných variant založení?
 • Jaký význam má tepelně technický návrh základů?
 • Je možné způsobem založení ovlivnit energtickou bilanci domu a návrh zařízení TZB?
 • Jak a proč ošetřit tepelné mosty v základových konstrukcích?
 • Jak a proč ošetřit prostupy tepelnou a vzduchotěsnou rovinou základů?
 • Bude v rámci provádění základových konstrukcí uskutečněna instalace (nebo její příprava) pro technologie vodního hospodářství, zemních kolektorů?

 • Jaká má být střecha – šikmá, plochá, vegetační?
 • Jakou funkci bude střecha plnit (kontrola a údržba, terasa, střešní zahrada, bazén)?
 • Jaká učinit opatření pro osazení slunečních kolektorů, fotovoltaických článků, malé větrné elektrárny?
 • Bude plocha střechy využívána  pro zachytávání dešťové vody?
 • Jaký zvolit nosný konstrukční systém?
 • Jaký má být přesah střechy, jakou plní funkci a podle čeho se počítá?
 • V čem je význam správného uspořádání vrstev, jejich dimenzace a materiálového řešení?
 • Proč je poloha tepelné izolace v konstrukci střechy důležitá?
 • Kdy může dojít ke kondenzaci vodní páry ve skladbě střechy a jak jí zabránit?
 • Co je úskalím u střešních oken a světlovodů?
 • Co z hlediska stavební fyziky nezanedbat u prvků prostupujících střešní konstrukcí (komínové těleso, dešťové svody, instalační vedení apod.)?
 • Kde jsou místa výskytu tepelných mostů a jak je odstranit?
 • Jak velká a jak orientovaná mají být okna?
 • Jak velkých solárních zisků je třeba dosáhnout pro pozitivní tepelnou bilanci?
 • Podle čeho se pozná kvalita okna?
 • Jak je to s hodnotou prostupu tepla “U” a propustností slunečního záření “g” u skel?
 • Jak posoudit kvalitu rámu a proč na rámu záleží?
 • Jaké je kriterium tepelné pohody pro zasklení?
 • Které parametry jsou určující pro splnění požadavku na teplotu vnitřního povrchu okna?
 • Nebudou se okna rosit?
 • Jak vyřešit stínění proti letnímu přehřívání?
 • Nebude překročena četnost nadměrných teplot v letním období?
 • Jaká je správná pozice osazení okna?
 • Jaké materiály a jaké provedení garantují těsnost, účinné odvětrání, dilataci, tepelnou a zvukovou izolaci spáry?
 • V čem jsou rizika špatné montáže?

 • Jak vytápět pasivní dům?
 • Jak zdarma získat teplo a uchovat ho ve prospěch domu?
 • Jak správně stanovit topnou zátěž domu?
 • Pro jaký otopný systém se rozhodnout?
 • Jaká je jeho optimální velikost?
 • Jaký zvolit topný zdroj a podle čeho se rozhodovat?
 • Jak je to s krbem a kamny v pasivním domě?
 • Jak je to s vytápěním u nulového domu?
 • V čem je návrh a výpočet topení jiný?
 • Jaké jsou systému pro získávání a distribuci tepla v nulovém domě?

 • Jaká je optimální potřeba teplé užitkové vody?
 • Jaký zvolit zdroj, jaká je jeho efektivita?
 • Použít tepelné čerpadlo a jaké?
 • Použít solární panely a kam s přebytky tepla v létě?
 • Použít peletkový kotel?
 • Jaký zvolit způsob ohřevu?
 • Jak velkou akumulační nádrž a z jakého materiálu?
 • Umožňuje zásobník dopojit v budoucnu další technologie pro ohřev teplé užitkové vody?
 • Záleží na volbě materiálu potrubních rozvodů?
 • Jakými opatřeními zabránit kondenzaci na rozvodných systémech ?
 • Jak ušetřit v hospodaření s teplou vodou?
 • Uvažujete o kombinovaného systému ohřevu teplé užitkové vody a topení?

 • Jak větrat a kolik vzduchu?
 • Jaké jsou zásady správného řešení, co je nutné respektovat při návrhu interiéru pro provoz rekuperace?
 • Jaký je přínos řízeného větrání s rekuperací tepla?
 • Uvažujete o pasivním chlazení s využitím rekuperace?
 • Víte co všechno má mít dobrý projekt?
 • Jakou vybrat rekuperační jednotku, jak se přesvědčit o její kvalitě a účinnosti?
 • Na co má vliv tvar a pozice výměníku v jednotce?
 • Proč by jednotka měla umět pracovat s vlhkostí?
 • Čím dosáhnout příznivé energetické spotřeby rekuperační jednotky?
 • Jak může místo instalace jednotky v domě ovlivnit její provoz ?
 • Jak kvalitní a účinné mají být filtry a v čem se to projeví?
 • Kde jsou ve větracím systému místa s rizikem kondenzace a jak je ošetřit?
 • Co všechno se může stát, když je potrubí netěsné a jak předejít problémům?
 • Jakými návrhovými prvky lze eliminovat šíření hluku potrubím?
 • Jak zefektivnit přenos tepla z interního zdroje (krb, kamna) rekuperačním potrubím?
 • Jak je v tomto případě potřebné upravit projekt?
 • Proč je důležitá kalibrace potrubí?
 • V čem jsou volba materiálu, způsob montáže a kotvení potrubí důležité pro budoucí provoz?
 • Máte vypracovaný čistící plán?
 • Jaké jsou možnosti protimrazové ochrany?
 • Co požadovat při řešení předehřevu a by-passu?
 • Čím je podmíněna správná funkce zemního registru, co vše musí být v jeho výpočtu zohledněno?
 • Jaká jsou rizika jeho špatného návrhu a provedení?
 • Co pažadovat po montážní firmě?

 

Rekonstrukce RD

Nemusí být vždy pravdou, že lépe je starý dům zbořit a postavit nový, zvláště jsou-li nosné konstrukce vyhovující a objekt se nachází na žádaném místě se zaběhlou infrastrukturou.

Objektů na bydlení je dostatek a kompletní rekonstrukce je zajímavá, hlavně jedná–li se o modernizaci domu na pasivní, kdy se hovoří se o faktoru 10, tedy o desetinové spotřebě energie po renovaci. Obnova stávajících budov tímto způsobem současně prodlužuje životnost konstrukcí a zvyšuje kredit daného místa.

Rekonstrukce také výrazně méně zatěžují životní prostředí. Stavební materiály obsahují velké množství svázané energie spotřebované při jejich výrobě a u rekonstrukcí se množství použitého materiálu značně redukuje.


U rekonstrukce je důležitá technologická rozvaha.

Je důležité snažit se provádět co nejlepší možné stavební i energetické řešení budovy vzhledem k dostupným informacím v dané době. Množství koncepčních a technických predispozic vyžaduje komplexní přístup a často i složitější řešení detailů. Základem je kvalitní návrh rekonstrukce, případně i více variant s celkovým zhodnocením přínosu a úspor.

Součástí úsporných opatření bývá výměna zdroje tepla za efektivnější, případně využívající obnovitelné zdroje energie Další úspory provozních nákladů může přinést využívání solární energie v podobě solárních kolektorů nebo fotovoltaických panelů, úsporné vodní hospodářství a další inovativní technologie s jejichž připojením je dobré předem počítat a stavební konstrukce tomu přizpůsovit.

I do rekonstrukcí patří řízené větrání s rekuperací tepla. Účinek zpětného zisku tepla  snižuje nároky na výkon otopné soustavy a řízené větrání upravuje vlhkost vnitřního prostředí.

U starších objektů se v době výstavby s umístěním technologií a rozvodů nepočítalo, samostatné technické místnosti často nejsou k dispozici a i množství kompozičních predispozic nedovoluje úpravy v potřebné míře, nebo jen za vynaložení zvýšených finančních prostředků. Jen dobře uváženým návrhem technických zařízení se lze vyhnout částečným řešením, která mohou narušit celkovou kvalitu a opodstatněnost vynaložených prostředků.


Určité prvky a zásady se v obměnách vyskytují u všech typů rekonstruovaných objektů. Kvalitní a spojitá vrstva tepelné izolace, dobře navržená a provedená vzduchotěsná rovina, vyloučení tepelných mostů a vazeb, správné provedení konstrukčních detailů, osazení oken nejlépe do vrstvy tepelné izolace, tvoří základ kvalitní obálky budovy rekonstruované do pasivního standardu. Principy jsou stejné jako u novostavby, jen řešení některých detailů provedených v době výstavby již nemůžeme ovlivnit, pouze dodatečně vylepšit.

V každém případě může být výsledkem obnovy a navýšením komfortu budova cenově srovnatelná s novostavbou, mnohdy i s lepšími energetickými parametry a užitnými vlastnostmi.


Naopak nesprávně provedená rekonstrukce může škodit po řadu let. Změny a prvky se navrhují na  dobu celého životního cyklu a během této doby již mnohdy nelze z finančních i morálních důvodů opětovně vylepšovat stejné prvky. Nevhodná řešení mohou způsobit velké znevýhodnění objektu.

Většinou investorů je značně zpochybňovaná potřebná tloušťka tepelných izolací.

Potřebná izolace stěn musí splňovat požadavek na součinitel prostupu tepla a měla by být přizpůsobena celkové tloušťce zdi, aby nepřesahovala z důvodu přirozeného osvětlení 70 až 80 cm. U starších rodinných domů se silnějšími stěnami je vhodné izolovat co nejkvalitnější izolací, která při malé tloušťce splňuje požadované parametry. Izolace lze na stěnu aplikovat více způsoby. Historické a jiné budovy, které z různých důvodů nelze izolovat zvenku, je rolex replica potřeba izolovat zevnitř. U tohoto systému zateplení je zcela zásadní odborné zpracování návrhu zateplení a použití speciálních izolačních materiálů.

Izolace základů je nutná, chceteli se vyvarovat nadměrnému ochlazování částí konstrukcí a případné kondenzaci vodních par, protože tato místa posléze podléhají vzniku plísní a škodám.U neposklepených objektů musí být izolována i podlaha, u nevytápěného  sklepa je nutné jeho oddělení od vytápěného prostoru odpovídající tloušťkou tepelné izolace.

Na tepelných ztrátách se obvykle značnou mírou podílejí střechy. Tloušťku izolace je proto třeba navrhnout nově, dle normových požadavků. Často se při rekonstrukcích dosud nevyužívaná půda upravuje na obytné podkroví. Špatným návrhem skladby izolace a hlavně nekvalitním provedením je bohužel možné hodně zkazit. Tepelná izolace, hydroizolační folie a parotěsná zábrana musí být provedeny tak, aby původní konstrukce krovu nevlhla, aby dřevo mohlo dýchat a aby  voda, která se do konstrukce dostane vlhkostí pronikající přes parozábranu z interiéru, mohla odpařit. V opačném případě může být krov napaden hnilobou a houbami.

Kontrolu spojitosti parozábrany a těsnost prostupů je třeba ověřit testem neprůvzdušnosti, který pomůže lokalizovat a opravit případné netěsnosti.

U plochých střech je třeba přizpůsobit řešení typu konstrukce (jednoplášťové, dvouplášťové) a stavu poškození. Je možné přehodnotit použité řešení a případně aplikovat nové stavební materiály, prvky a řešení.